divider

Biznes


Oferujemy stałą obsługę prawną przedsiębiorcom, przy uwzględnieniu specyfiki wynikającej z branży i formy organizacyjnej Klienta. W ramach stałej obsługi prawnej podejmujemy się doradztwa i reprezentacji Klienta we wszystkich sprawach, zapewniając przy tym indywidualne podejście, połączone z niezależną i bezstronną oceną sytuacji, jaką daje współpraca z zewnętrzną kancelarią. Świadczymy usługi  na rzecz podmiotów, które nie mają stałej, wewnętrznej pomocy prawnej, a także wspieramy wewnętrzne działy prawne przedsiębiorców.

W ramach obsługi przedsiębiorców oferujemy w szczególności:

 1. doradztwo prawne w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa medycznego, prawa administracyjnego i prawa podatkowego,
 2. przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów, w tym m.in. umów sprzedaży, dostawy, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, umów marketingowych, umów o roboty budowlane, umów o wykonywanie świadczeń medycznych  a także umów ramowych, określających zasady współpracy biznesowej stron,
 3. przygotowywanie analiz i opinii prawnych,
 4. opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
 5. przekształcenia własnościowe i restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
 6. pomoc prawną przy zakładaniu i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców, a także fundacji i stowarzyszeń,
 7. ogólną obsługę korporacyjną (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych, analizę odpowiedzialności prawnej członków organów spółek,
 8. kompleksową obsługa podmiotów działających na rynku medycznym,
 9. pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów, w tym prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych i arbitrażowych, udział w mediacjach,
 10. prowadzenie postępowań sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi, a także przed Sądem Najwyższym,
 11. rerezentację w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 12. windykację należności, w tym także doradztwo w zakresie sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
 13. pomoc w zakresie prawa podatkowego, w tym opiniowanie umów i przedsięwzięć pod katem podatkowym, optymalizację podatkową, przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, reprezentację przed organami podatkowymi oraz zastępstwo przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych,
 14. działalność szkoleniową.

separator