divider

Osoby fizyczne


Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, w ramach których oferujemy w szczególności:

 1. udzielanie bieżących porad, opinii i konsultacji prawnych,
 2. sporządzanie ekspertyz prawnych,
 3. sporządzanie i opiniowanie wzorów umów, pism i innych dokumentów,
 4. reprezentację przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, bankami i innymi instytucjami.

W zakresie obsługi Klientów Indywidualnych szczególne znaczenie mają następujące zagadnienia prawne:

 1. obrót i gospodarowanie nieruchomościami, w tym przygotowywanie umów przedwstępnych sprzedaży, sporządzanie wniosków o zasiedzenie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, występowanie z wnioskiem o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu oraz dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 2. procesy odszkodowawcze (szerzej omówione w zakładce „Odszkodowania”),
 3. ochrona praw konsumentów, w tym reprezentacja przed sprzedawcą w zakresie realizacji uprawnień konsumenckich, zastępstwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi,
 4. prawo pracy, w szczególności doradztwo w zakresie uprawnień wynikających ze stosunku pracy oraz rozwiązywanie sporów z pracodawcą, a także zastępstwo procesowe w sporach pracowniczych i dotyczących ubezpieczeń społecznych,
 5. mediacja we wszelkich sporach,
 6. windykacja należności,
 7. prawo spadkowe, w tym doradztwo w zakresie sporządzania, oceny ważności oraz możliwości odwoływania testamentów, zastępstwo w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i innych,
 8. prawo rodzinne, w szczególności w zakresie sporów pomiędzy małżonkami, w tym reprezentacja w sprawach o rozwód, separację, alimenty i podział majątku wspólnego. Nadto udzielamy praktycznych porad związanych z odpowiedzialnością za długi małżonka.

 


separator