divider

Odszkodowania z tytułu położenia nieruchomości w obszarach ograniczonego użytkowania (np. w sąsiedztwie lotnisk)

separator

Reprezentujemy Klientów w sprawach o odszkodowania z tytułu położenia nieruchomości w obszarach ograniczonego użytkowania. Właścicielom takich nieruchomości przysługują roszczenia o odszkodowanie związane między innymi ze spadkiem wartości tych nieruchomości na skutek ograniczeń w ich użytkowaniu w tym ograniczeń w rozbudowie, jak również roszczenia związane z koniecznością znoszenia oddziaływań portów lotniczych, w tym znoszenia hałasu. Niezależnie od prawa dochodzenia odszkodowań, właścicielom przysługuje także prawo żądania wykupienia takiej nieruchomości. Uprawnienia te wynikają wprost z przepisu art. 129 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Należy pamiętać, że przedmiotowe roszczenia wygasają z upływem 2 lat od daty wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania.


separator